Het is belangrijk om te weten wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt. Juist als je twijfelt tussen meerdere opleidingen kunnen kansen op de arbeidsmarkt doorslaggevend zijn voor je studiekeuze.

 

Op de arbeidsmarkt moeten vraag en aanbod van kennis en vaardigheden op elkaar worden afgestemd. Voor werkgevers zijn de taken die op het werk gedaan moeten worden bepalend voor hun vraag naar kennis en vaardigheden. Deze taken zijn gebundeld in beroepen. Studiekiezers en werkzoekenden bouwen kennis en vaardigheden op in het onderwijs en door zich leven lang te blijven ontwikkelen. Iemands opleidingsniveau en -richting zijn belangrijke indicatoren voor de kennis en vaardigheden die hij of zij heeft. Voor een optimale match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een kwantitatief en kwalitatief goede aansluiting tussen het beroepenveld en opleidingsaanbod zeer belangrijk. Omdat het altijd tijd kost om kennis en vaardigheden op te bouwen is transparante informatie over de toekomstige arbeidsmarkt belangrijk voor jongeren die een opleiding moeten kiezen, maar ook voor werkgevers die zich een beeld willen vormen over mogelijke toekomstige knelpunten in hun personeelsvoorziening om daar zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen. 

 

Stand van zaken Arbeidsmarkt (voor de coronatijd)

 

Over het algemeen zijn de perspectieven voor gediplomeerden goed… Alhoewel de economische groei stabiliseert, zijn de perspectieven voor 2019-2024 voor recent gediplomeerden over het algemeen goed. Tussen verschillende opleidingsniveaus en -richtingen zijn er echter grote verschillen, waarbij meestal geldt dat de arbeidsmarktperspectieven voor de hogere opleidingsniveaus beter zijn. De gediplomeerden uit de techniek en ICT, onderwijs en gezondheidszorg op bachelor en master niveau hebben de beste vooruitzichten. …met name de vraag naar afgestudeerden techniek en ICT, gezondheidszorg en onderwijs op bachelor- en masterniveau is groot.

 

Vooral de vervangingsvraag zorgt voor baanopeningen
Over de komende zes jaar worden er meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Het feit dat mensen vervangen moeten worden die (tijdelijk) de arbeidsmarkt verlaten wegens o.a. werkloosheid, migratie, (vervroegde) pensionering, kinderzorg en arbeidsongeschiktheid,  zorgt voor het overgrote deel van de baanopeningen. De vervangingsvraag blijft daarmee de komende jaren veruit de belangrijkste component van het aantal baanopeningen. Met 1,6 miljoen werknemers die naar verwachting vervangen zullen moeten worden, bedraagt dit aandeel ongeveer drie kwart. De rest van de baanopeningen wordt bepaald door de verwachte baancreatie, goed voor ruim 460.000 extra werkenden. De beroepen waarvoor de meeste vervangingsvraag wordt verwacht zijn de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, de transport en logistiek beroepen, de technische beroepen en de commerciële beroepen. In de ICT-beroepen is door de relatief jonge leeftijd van werkenden de vervangingsvraag laag, zodat ruim de helft van de baanopeningen ontstaat door de uitbreidingsvraag.

 

Extra werkgelegenheid in de zorg en techniek

De grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg en welzijn beroepen en de technische beroepen. Dit verklaart gedeeltelijk de goede arbeidsmarktperspectieven voor gediplomeerden met een opleiding die aansluit bij deze beroepen. De enige beroepsklasse waar krimp wordt verwacht zijn de agrarische beroepen. Een uitleg hiervoor is dat de mechanisering en schaalvergroting in de sector verder doorzet mede door de technologische ontwikkeling.

 

Steeds meer hoog opgeleiden werkenden in Nederland 

In de periode van 2019 tot 2024 zullen er naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen gediplomeerden de arbeidsmarkt instromen. Door de demografische ontwikkelingen groeit dit aantal niet, maar de samenstelling verandert ten opzichte van de afgelopen jaren. Voor mbo niveau 2 en 3 wordt een daling van de instroom naar de arbeidsmarkt geprognosticeerd, voor mbo 4, bachelor en master een toename. De grootste instroom wordt verwacht voor de mbo opleidingen in de sectoren ICT, media en vormgeving en gezondheidszorg en welzijn, de bachelor dienstverlening en de bachelor en master opleidingen in de sector journalistiek, gedrag en maatschappij

Toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding
Toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding
Toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening naar beroep
Toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening naar beroep