Plannen kabinet voor herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

 Alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het wetsvoorstel is op 21 februari door de Tweede Kamer aangenomen.

Let op: De plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk in juli.  

Plannen: herinvoeren basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Herinvoering basisbeurs

Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen. Dit is slecht voor de kansengelijkheid. 

Het kabinet stelt daarom voor om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit zal dan gelden voor studenten die vanaf september 2023:

  • een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en
  • nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben. 

In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel resterende maanden prestatiebeurs ze hebben. Het kan voorkomen dat een student alleen nog recht heeft op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs.

Door de basisbeurs in te voeren loopt de studieschuld voor studenten minder hoog op. Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich te ontwikkelen en verder te leren. 

 

Hogere inkomensgrens aanvullende beurs

Meer studenten kunnen een aanvullende beurs ontvangen. Ze kunnen deze beurs krijgen als hun ouders tot ongeveer € 70.000 verdienen. Dat was € 53.900. De aanvullende beurs wordt omgezet van een lening naar een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt.

 

Tegemoetkoming voor studenten tijdens leenstelsel

Wie studeerde tijdens de studiejaren tussen 2015 en 2023 kreeg geen geld uit de basisbeurs. Daarom biedt het kabinet deze studenten een financiële tegemoetkoming. 

Voorstellen voor de basisbeurs vanaf 2023-2024

Basisbeurs en aanvullende beurs

Het kabinet stelt voor dat: 

  • studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs kunnen krijgen van € 274,90 euro (uitwonend), of € 110,30 (thuiswonend) per maand; 
  • studenten deze basisbeurs (prestatiebeurs) niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen;
  • eindexamenkandidaten (havo en vwo) of mbo-studenten die in september 2022 een opleiding in het hoger onderwijs starten, kunnen naar verwachting vanaf hun 2e studiejaar een basisbeurs krijgen;
  • alle studenten kunnen geld (een aanvullende beurs) van maximaal € 401,34 per maand ontvangen als hun ouders niet meer verdienen dan ongeveer €70.000 euro;
  • de bijverdiengrens in het mbo vervalt;
  • de voorwaarden voor de terugbetaling van de studieschuld gelijk worden voor het mbo en hoger onderwijs. Zoals de hoogte van de maandelijkse terugbetaling, periode van terugbetaling en het startmoment. 

Tegemoetkoming voor studenten tijdens leenstelsel

Studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd en een diploma hebben gehaald krijgen mogelijk een tegemoetkoming. Het maakt daarbij niet uit of een student wel of niet studiefinanciering heeft gehad:

De tegemoetkoming wordt afgetrokken van de studieschuld of als deze er niet (meer) is uitbetaald. 

De tegemoetkoming hangt af van het aantal studiejaren tijdens het leenstelsel:

Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk € 1.436 als korting op hun studieschuld of uitbetaald.

Studenten die in 2022-2023 gaan studeren, krijgen mogelijk € 359 korting op hun studieschuld of uitbetaald .

Afgestudeerden ontvangen mogelijk vanaf 2025 de korting op hun studieschuld of de uitbetaling. 

Afgestudeerden ontvangen de tegemoetkoming automatisch als zij hier recht op hebben.

Ontvangt de afgestudeerde de tegemoetkoming niet automatisch? Dan kan de een aanvraag ingediend worden bij DUO als de afgestudeerde er wel voor in aanmerking komt. 

Afgestudeerden die hun studievoorschotvoucher nog niet hebben gebruikt, kunnen € 1802 korting krijgen op hun studieschuld of het bedrag wordt uitbetaald als er geen studieschuld (meer) is.

 

Kabinetsplannen voor de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming van studenten.